haven in wording

Hyac vzw heeft van mei tot augustus 2021 de huidige op de meeste plaatsten totaal versleten steigers vervangen door een degelijke moderne haveninfrastructuur voor haar leden. We kozen voor degelijke brede vlottende steigers compleet met nieuwe electrische en drinkwater installatie. De Vlaamse Waterweg en de stad Hasselt boden volop technische en administratieve ondersteuning in de realisatie van onze ' Blauwe Boulevard'.

een blik op verleden....


zo was de voorstelling van de nieuwe haven in het waterplan 2020 van architect Bart Canini  :


  

de jachthaven in 2020


- Op 28 oktober 2020 is gestart met het bouwen van onze nieuwe vlottende steigers. De werken werden gestaag verder gezet om wanneer alle hordes zijn gepaseerd vlot te kunnen starten met opbouwen.

- In december 2020 werden ook de nieuwe electra en water aftakkasten besteld bij de firma ARABEL.  We kozen voor het modernste  netwerk gestuurde systeem van I-Marina dat zeer veel mogelijkheden biedt, ook voor toegangscontrole, water en electrameters, passantenplaatsen,.... Dit alles is dan ook via een app op de smartfoon te gebruiken. Er zijn zoveel mogelijk stopcontacten IN de steigers voorzien bij de schepen zelf zodat er zo weinig mogelijk kabels  over de loopsteigers liggen.

Onze jachthaven is opgenomen in de i-Marina website, de concrete gegevens en online mogelijkheden moeten natuurlijk nog verder worden aangevuld. In deze blogs leest u ervaringen van andere havens die ook voor het i-Marina systeem kozen.

- Op 18 december 2020 werd door de vlaamse dienst INTER de toegankelijkheidsnota van onze vergunningsaanvraag goedgekeurd.

Inter heeft als missie te streven naar een integraal toegankelijke en inclusieve samenleving, zodat iedereen, op een gelijkwaardige wijze, volwaardig kan deelnemen aan alle facetten van het leven, dus ook in onze nieuwe haven !

- Op 27 januari 2021 meldde het omgevingsloket dat de op 22/12/2020 ingediende aanvraag voor de omgevingsvergunning van de nieuwe HYAC steigers na de nodige aanpassingen doorgevoerd door onze architect Valère Ceyssens van C-kwadraat, compleet en aanvaard is !  De in normale omstandigheden voorziene eindtijd van het dossier werd voorzien op  28 maart 2021.

 ZO KWAM DE NIEUWE HYAC JACHTHAVEN INFRASTRUCTUUR TOT STAND:

- Op 22 januari 2021 werd na overleg  de offerte van onze steigerleverancier goed bevonden door De Vlaamse Waterweg om het slopen van de oude steigers en het heien van de nieuwe palen te coordineren  en te laten uitvoeren door aannemer KRAGTBOUW bv uit Hank die door hem hiervoor is aangezocht.

- Op 9 februari 2021 geeft de 'FOD-Astrid', een veiligheidscommissie, een positief advies over onze vergunningsaanvraag, op 10 februari geeft de 'Dienst Wegen en Verkeer' ook een positief advies. Ook de stad Hasselt adviseert postief op 12 februari. De Vlaamse Waterweg levert als laatste op 22 februari een positief advies. Op 24 februari volgt dan het definitieve postieve advies over onze vergunningsaanvraag. Deze moest nu 45 dagen (ipv 30 dagen, verlengd owv corona) worden uitgehangen en dan konden de werken starten vanaf 19 april.

- 12 februari 2021 : ondertussen bleef de stapel bestelde  steigers en materialen voor onze haven aangroeien in afwachting dat het startschot voor de levering ervan in onze haven kan gegeven worden ...


- 20 februari 2021 : na de korte maar krachtige winterprik zijn onze havenmeesters weer volop aan de slag gegaan. Er werd een tweede inleiding voor 3x63A 230V gerealiseerd onder de parking en fietspad aan de Kempische Kaai zodat we ook voldoende stroom aan alle schepen kunnen leveren tegen dat de definitieve inleiding via het nog te bouwen nieuwe clubgebouw klaar is. De nodige ophanghaken werden ook reeds voorzien om, zolang nodig, vanuit de voormalige kantine water en internet te kunnen aanleggen naar de nieuwe steigers. Het nieuwe clubgebouw zit op dat moment in de planningfase, dit wordt mee in de omgevingsvergunning voor de heraanleg van de Kempische Kaai en Kolenkaai door de stad opgenomen en zal ook samen met deze werken worden uitgevoerd. De lege houten steigers aan de kant van de Kempische Kaai werden ondertussen ook allemaal al los gemaakt van hun palen zodat deze snel kunnen verwijderd worden.

26 februari 2021 : Onze havenmeester en penningmeester zijn met hun technische knobbels ter plaatse gegaan bij de firma ARABEL om de bestelling van de verdeelkasten voor stroom en water met het i-Marina systeem op punt te zetten en te bekijken op welke wijze er het beste voor een degelijk wifi netwerk in onze haven kan worden gezorgd.

- 7 april 2021 : de stroomkasten van Arabel zijn in volle productie, alle 230V componenten zijn reeds gemonteerd, nu volgt nog het inbouwen van de electronica , het programeren en testen van het i-Marina systeem !

 -20 april 2021 start de aannemer met het slopen van de oude steigers , aansluitend worden de nieuwe steigers geleverd en beginnen we met monteren ervan en het aansluiten van electricitiet, water en WIFI.  Dit alles is afgerond op het einde van augustus 2021 met dank aan alle vrijwillige medewerkers!

De nieuwe jachthaven van HYAC