Info en Reglementering

-03/02/2023 : vanaf 16 maart 2023 - 14.00u tot nader order
Omschrijving: Wijziging van VHF-kanalen bruggen stadshaven Antwerpen :
Omschrijving: Op 16 maart 2023 om 14.00u wordt er voor communicatie voor de
• Siberiabrug
• Londenbrug
• Nassaubrug
• Mexicobruggen
overgeschakeld van marifoonkanaal 62 naar marifoonkanaal 69.

Vanaf dan zullen deze bruggen, de Stadshaven en de Kattendijksluis via hetzelfde VHF-kanaal bereikbaar zijn.

- 20/07/2022 : kijk op www.visuris.be/snelvaart : het is verboden om banden, bananen en andere attributen voort te trekken daar er  geen controle is op de manoevreerbaarheid. Dit is het gevolg van verschillende zware ongevallen in de voorbije jaren.

- 21/02/2022 : hou regelmatig de website van FOD mobiliteit in de gaten ! De nieuwe regelgeving voor pleziervaart wordt stelselmatig in Koninklijke Besluiten gegoten en dus van kracht .


- Vanaf maart 2022 zijn er in de haven van Antwerpen enkele wijzigingen in het regelement voor de pleziervaart.


Elk vaartuig dient gebruik te maken van een correct werkende AIS-installatie. Het AIS-apparaat moet permanent ingeschakeld zijn en de ingevoerde gegevens moeten op ieder moment met de werkelijkheid overeen te komen. Hier wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen kleine of grote schepen. 

 

Sluisgebruik is verboden voor de pleziervaart.  Enkel de Kattendijksluis is beschikbaar.

Het is verboden aan te meren in het havengebied voor pleziervaart.

De kortste route tussen Noordlandbrug en stadshaven/Albertkanaal is verplicht (via doorsteek Hansadok naar 5e havendok).

Verplicht een marifoon aan boord te hebben en uit te luisteren.

ICC (international certificate of compentence) is verplicht.

-22/11/2021 : van onze voorzitter :  info van FOD mobiliteit,

In België geldend advies over vloeibaar gas aan boord (zowel propaan, butaan als LPG)van pleziervaartuigen tot 20m;

- plaats de gasflessen enkel aan boord in een goed geventileerde metalen gaskist

- de verbindingsstukken en koppelingen van een gasleiding aan boord moeten overal goed zichtbaar zijn

- gebruik zo weinig mogelijk koppelingen

- bescherm de leidingen tegen mechanische schade

- gebruik enkel gekeurde flexibele slangen en vervang ze om de drie jaar

- sluit kachels, geisers, kook toestellen en koelkasten altijd aan met een afsluitkraan

- kachels en geisers moeten op een vaste leiding zijn aangesloten

- aan kooktoestellen en koelkasten mag u een flexibele slang aansluiten met een max. lengte van 1 meter

- plaats een degelijke gas detector

- plaats een rook en co melder

- zorg voor voldoende gekeurde blusmiddelen

Pleziervaartuigen vanaf 20m moeten voor het bekomen van hun communautair certificaat een keuringsttest van de gasinstallatie voorleggen (bvb Euroclass, Bureau Veritas, Lloyds, ...).

- 04/07/2021 : vanuit HYAC : Beste leden en bezoekers,

 

Zoals jullie zien is er veel werk in het realiseren van onze nieuwe jachthavensteigers gestoken. Onderaan op deze pagina vindt u ook het havenreglement dat in de hele haven van toepassing is waarin het nodige staat vermeld. We willen graag jullie aandacht nog op enkele punten vestigen zodat we samen nog lang kunnen genieten van deze mooie infrastructuur.

 

Elektriciteit:

 

 • Uw steigerstopcontact is gezekerd op 10A voor de speedboten en 16A voor de jachten. Concreet betekent 10A max 2300W aan verbruikers, bij 16A is dat maximaal 3680W. Bij een hoger verbruik slaat de zekering op de steiger direct af. Let ook op verborgen verbruikers zoals acculaders (bij bv. een kapotte accu blijft deze constant volop laden).
 • Zorg ervoor dat uw eigen elektrische installatie goed afgezekerd is en voorzien van een aardlekschakelaar van 30µA. Een minder gevoelige aardlekschakelaar aan boord doet gegarandeerd de aardlekschakelaars op de steiger (deze zijn verplicht ook 30µA) afspringen bij een aardlek op uw schip.
 • Zorg voor een walstroomaansluiting met de gekende blauwe CEE deugdelijke watersport 16A stekkers en een kabel uit één stuk. Vermijd koppelstukken, deze geven het vaakst aardlekfouten. Let erop dat er geen water van de kabel in uw stekker kan lopen die in het steigerstopcontact is aangesloten. Leg best de kabel in een neerwaarts lopende lus onder het stopcontact zodat het water er af loopt.
 • Ga van uw steigerstopcontact zo kort mogelijk met uw kabel aan boord, vermijd losliggende kabels op de steigers.

Veiligheid:

 

 • Op de steiger zijn meerdere reddingsstations voorzien; hierin bevindt zich een reddingsboei en een brandblusser. Deze zijn voor ieders veiligheid. Als u ziet dat de kasten geopend werden of gebruikt, laat de havenmeester iets weten, zodat alles terug in orde is voor een volgende keer.
 • De noodladders moeten verplicht steeds vrij en toegankelijk blijven. Het is niet toegestaan fenders, bijbootjes of andere zaken eraan te bevestigen.
 • Hou te allen tijde de steigers zo vrij mogelijk, de steigers dienen niet als opslagplaats voor zaken die u aan boord niet kwijt kunt.
 • Uit respect voor de andere mensen die over de steigers wandelen belegt u uw landvasten aan boord, niet op de steigers. Op de bolders van de steigers legt u dus de lus of haalt u uw touw doorheen, u maakt de landvasten vast op uw boot om te vermijden dat er touwkluwens op de steigers liggen waar iemand anders over kan struikelen.
 • Voorzie voldoende brandblussers aan boord en let op de vervaldatum of de keuringsdatum.

Algemeen:

 

 • Indien u gas aan boord heeft zorg dan voor een deugdelijke, gekeurde installatie. Vervang tijdig (er staat een jaartal op elke gasleiding) de soepele leidingen en wanneer u niet aan boord bent draai dan de fles(sen) dicht. Gas is de voornaamste oorzaak van zware ongelukken in jachthavens.
 • Commerciële activiteiten zijn niet toegestaan in onze jachthaven, ook niet aan boord van de boten. Onze concessieovereenkomst met De Vlaamse Waterweg stipuleert dit zeer duidelijk. Wanneer we enige commerciële activiteit opmerken kunnen we niet anders dan uw volgende aanvraag voor verlenging van uw ligplaats niet toe te wijzen.
 • Wanneer u water hebt ingenomen draai dan na afloop steeds de gebruikte kraan aan de blauwe kast dicht. Ruim uw waterdarm gelijk op na het nemen van water, andere mensen wachten misschien om deze kraan ook te gebruiken.
 • Laat geen etensresten achter op de steiger of op uw boot. Vogels en eenden voeren lijkt een diervriendelijke bezigheid maar het is niet alleen verboden, botulisme door ronddrijvende etensresten zorgt voor meer sterfte dan men denkt.

 

 

We wensen iedereen een veilig en plezierig verblijf in onze haven!

 

Verzekering van uw boot , even opgelet !

-16/05/21 :onze voorzitter Raymond informeert onze leden graag over een belangrijk gegeven van de "casco" of "omnium" verzekering van uw boot. Bij een dergelijke verzekering heeft u wellicht een 'te verzekeren bedrag' voor uw boot vastgelegd. Hou er rekening mee dat bij een calamiteit of schade geen enkele maatschappij dit 'verzekerd bedrag' zal uitkeren maar wel de 'dagwaarde' van uw boot op dat moment. Belangrijk hierbij is dat u regelmatig, om de 3-5 jaar, een taxatie laat doen (kost meestal 300-500 euro) van uw vaartuig door een onafhankelijk bedrijf waarbij het te verzekeren bedrag en dus de dagwaarde opnieuw wordt vastgesteld. Zo betaalt u enkel premie voor het reëel verzekerde bedrag en komt u niet voor verassingen te staan dat uw boot na 10 jaar volgens de maatschappij veel minder waard blijkt dan u had vooropgesteld. Hou ook jaarljks een inventaris bij van de waardevolle spullen aan boord en geef die door aan uw maatschappij, dan kan achteraf nooit discussie ontstaan of dat waardevolle stuk al dan niet normaal aan boord was...

                                                             Nieuwe reglementering - Vaarregels

Het nieuwe Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren (APSB)

Vanaf 01/01/2007 is het APSB van kracht op al onze binnenwateren. België loopt nu ook in de Europese pas wat betreft de vaarregels. Wij willen er wel op wijzen dat op het overgrote deel van onze binnenvaartwegen het vroegere "Algemeen Reglement der scheepvaartwegen van het Koningrijk" ook nog van toepassing blijft. Het wordt aangevuld door het APSB.

 

Aan boord moet een exemplaar van het APSB aanwezig zijn. Bovendien moeten ook alle andere geldende reglementen en waterkaarten aanwezig zijn van de vaarwaters die bevaren worden. Enkele voorbeelden:

- Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee.

- Scheepvaartreglement kanaal Gent/Terneuzen

- Scheepvaartreglement Gemeenschappelijke Maas.


Als u hier klikt kan u het Algemeen Politiereglement downloaden, een digitale versie aan boord is ook prima !

 

Bronnen:

Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer: www.mobilit.fgov.be

Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren 01/01/2007

Vaarregels in beeld, 01/01/2007

Vademecum voor de pleziervaart 01/06/2007

Marifoon

www.bipt.be

 

                                                              Namen en nummers:

Vergeet niet uw nummer van imatriculatieplaat aan te brengen op beide zijden van de romp van uw schip. De hoogte is 10 cm.

Indien sneller dan 20 km per uur is de hoogte 20 cm.

Naam van schip en thuishaven op de spiegel, ook 10 cm hoog.

Het aanbrengen van deze nummers is niet van toepassing voor langzaam varende vaartuigen kleiner dan 5 m, of roeiboten kleiner dan 20 m.

 

 

                                                                     Marifoon :

Vanaf 01/01/2009 is er marifoonplicht voor alle motorschepen met een romplengte van +7m. Het is aangeraden om nu al de nodige apparatuur aan te schaffen en het examen voor het gebruik ervan af te leggen.

In artikel 4.06 van het KB van 24/09/2006 staat dat de marifooninstallatie gelijktijdig moet worden ingeschakeld op de kanalen voor schip-schip verkeer en voor nautische informatie.

Volgens het Binnenwaterakkoord (Bazel 2000) is "dual-watch" (switchen tussen 2 kanalen) verboden voor de binnenvaart en pleziervaart. In de praktijk komt dit neer op de aanschaf van 2 afzonderlijke toestellen.

Als tweede toestel wordt het gebruik van een portofoon (draagbaar toestel) toegestaan in Belgie, op voorwaarde dat er een vergunning is voor dit toestel, en ook ATIS is ingebouwd.

VHF vergunning : Sterrenkundelaan 14/21,1000 Brussel     Tel. 02/2268888